آخرین پناهگاه داعش در عراق در آستانه آزادسازی کامل