ارسال بیش از ۱۰۰۰ پرس غذا توسط آشپزخانه دانشگاه رازی به منطقه زلزله زده