اشاره خاص رئیس جمهور در مراسم درگذشت آیت الله هاشمی