اعتراض جالب و متفاوتِ اصناف به وضعیت کِسادی بازار!