اعطای جام برنده از سوی بیل کلینتون به لوییس همیلتون