اقامه نماز جماعت وحدت در حاشیه کنفرانس اتحاد علمای مقاومت در بیروت