انتقال مصدومین زلزله به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران