بازدید سفیر سوئد و همسرش از مناطق گردشگری رامیان گلستان