بازدید وزیر فرهنگ از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران