بازگشت زندگی و جشن ازدواج در ماراوی فیلیپین پس از اخراج داعش