به آتش کشیدن ماشین های مسئولین مدرسه راه شهدای اسلام آباد