بیرون کشیدن باقی مانده وسایل زلزله زدگان از زیر آوار