تاسیس نخستین انجمن معلولین ضایعه نخاعی در خراسان رضوی