تبلیغ روزنامه های اصلاح طلب توسط شهرداری به بهانه سالگرد هاشمی رفسنجانی