تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به سخنان ترامپ