تصادف شدید دو کامیون در جاده آباده – اصفهان با دو کشته