تصادف شدید کامیونت با دیوار مغازه، بانک و علمک گاز