تصاویری از شهید عصام‌ زهرالدین ژنرال اسطوره‌ای سوریه