تصاویر از حذف کامل نام هاشمی رفسنجانی در دانگشاه آزاد مشهد