تصاویر تامل برانگیز از مهدی رحمتی در دیدار با نساجی