تصاویر جالبی از حضور قائم مقام وزیر نفت در میان نظامیان