تصاویر جدید از حضور سردار باقری در مناطق عملیاتی سوریه