تصویری از داخل ورزشگاه آزادی با حضور اولین تماشاگران دربی۸۵