تصویری از هواپیمای کاسپین پس از ترکیدن تایر در فرودگاه مشهد