تصویری که اردوغان در نشست استانبول به آن اشاره کرد