تصویر اولیه از انفجار انتحاری در میدان عدن شهر کاظمین