تصویر جنجالی از آزادی صیاد ایرانی توسط امریکایی‌ها