تقدیر وزیر ورزش از علیرضا کریمی در جمع فدراسیون های ورزشی