تلاش برای راه اندازی خودرویی که دیگر خودرو نمی شود…