تمرین سربازان هندی برای رژه رفتن در جشن تاسیس نیروی هوایی