تمرین مشترک ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران