تیپ سنتی رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در اصفهان