جانبازان شیمیایی زلزله زده با کپسول اکسیژن هایشان در کنار خیابان