جشنوراه غذای استانی و ملل با حضور همسران دیپلمات های امور خارجه