جشن و شادی مردم ترکیه در سالروز تاسیس جمهوری ترکیه