حضور برادران اهل سنت در گردهمایی مراسم اربعین حسینی