حضور «سوفیا» روبات انسان نما در مقر سازمان ملل متحد