حضور ۵ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در مراسم خیریه بدون اشاره به نام ترامپ