خوابیدن دیوار درپی زلزله در روستای «دارایی» خرم آباد