دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین کنگره بزرگداشت پدرش