دیده شدن ولیعهد برکنار شده سعودی پس از چند ماه در انظار عمومی