رأی دادن «ژرژ وه‌آ» در انتخابات ریاست جمهوری لیبریا