راهکار در مان ماندن از آب باران در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب