رسیدگی به مصدومان زلزله در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران