رقابت استاد بزرگ شطرنج ایران با 26 نوجوان و نونهال قزوینی