رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما مخلوط نمی‌شود!