رونمایی از هواپیماهای دوزیست آب نشین در نیروی دریایی سپاه