زمانی که فردوسی پور این خانم را با مجری مراسم اشتباه گرفت!