زن افغانستانی قربانی حادثه آتش سوزی، پس از جراحی ترمیمی صورت