شبیخون پلیس به مناطق آلوده به مواد مخدر در کرمانشاه